آرشیو.میل

بازدیدکنندگان

موزیک

لينكدونی

يه‌حرف،يه‌روزنه

ره هفت ساله

تاک به بدنش کش و قوسی داد.
خیالش راحت بود که امسال انگورهایش، درهمان سال اول، شراب هفت ساله می دهند.
دیشب بلبلی، تا صبح برایش ازسر مستی خوانده بود.

 |

بهترين حالت صفحه نمايش ۷۶۸ در ۱۰۲۴ می‌باشد.

Powered by Blogger