آرشیو.میل

بازدیدکنندگان

موزیک

لينكدونی

يه‌حرف،يه‌روزنه

مزه تلخ شنبه

مرگ خيلی آسان ميتواند الان به سراغ من بيايد. اما من تا می توانم زندگی کنم نبايد به پيشواز مرگ بروم.البته اگر يک وقتی ناچار با مرگ روبرو شدم،که ميشوم،مهم نيست،مهم اينست که زندگی يا مرگ من چه اثری در زندگی ديگران داشته باشد.

صمد بهرنگی
کتاب ماهی سیاه کوچولو

سکوت رو بشکنیم:از صورتک
انالحق:از نیک آهنگ کوثر
حرفهای زن گنجیو، دیگه دلم نیمد اینجا بذارم.

اینک دریچه را
من با کدام جرئت سوی ستاره سحری باز میکنم
شراب نور کجاست؟

حمیدمصدق

 |

بهترين حالت صفحه نمايش ۷۶۸ در ۱۰۲۴ می‌باشد.

Powered by Blogger